Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Türk Ticaret Kanunu
01.07.2009, 21:43
Mesaj: #1
Türk Ticaret Kanunu
TÜRK TİCARET KANUNU (1)(2)
Kanun Numarası : 6762
Kabul Tarihi : 29/6/1956
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:9/7/1956 Sayı: 9353
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1587
*
* *
Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *
B A Ş L A N G I Ç
A) Kanunun tatbik sahası:
I - Ticari hükümler:

Madde 1 - Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir cüzüdür.
Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde
işletilen her hangi bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair
diğer kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümlerdir.
Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve
adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.
II - Ticari örf ve adet:

Madde 2 - Kanunda aksine bir hüküm yoksa teamül, ticari örf ve adet olarak
kabul edildiği tesbit edilmedikçe hükme esas olamaz. Şu kadar ki; irade beyanla-
rının tefsirinde teamüllerin dahi nazara alınması esası mahfuzdur.
Bir bölgeye veya bir ticaret şubesine mahsus olan ticari örf ve adetler umu-
mi olanlara tercih olunur. İlgililer aynı bölgede bulunmadıkları takdirde, kanun
veya mukavelede aksine hüküm olmadıkça, ifa yerindeki ticari örf ve adet tatbik
olunur.
Tacir sıfatını haiz olmıyanlar hakkında ticari örf ve adet, ancak onlar ta-
rafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde tatbik olunur.
III - Ticari işler:

Madde 3 - Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika
yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele,
fiil ve işler ticari işlerdendir.
---------------------
(1) 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 3. maddesi ile, bu Kanundaki Türk
Kanunu Medenisinin 73 ve takip eden maddelerinde yer alan müesseseyi ifade
etmek üzere kullanılan (tesis) kelimesi yerine (vakıf) kelimesi ikame edil-
miştir.
(2) Bu Kanunla sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-
na ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki, so-
rumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana,
Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazi-
ne Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 8 inci
maddesi ile hükme bağlanmıştır.
IV - Ticari davalar ve delilleri:
1. Umumi olarak:

Madde 4 - 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince her iki taraf için ti-
cari sayılan hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadık-
larına bakılmaksızın:
1. Bu kanunda;
2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meşgul olanlar hakkındaki 876
ila 883 üncü maddelerinde;
3. Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğeriyle birleştirilme-
si hakkındaki 179 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neşir mukavelesi
hakkındaki 372 ila 385, itibar mektubu ve itibar emri hakkındaki 399 ila 403,
komüsyona dair 416 ila 429, ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkın-
daki 449 ila 456, havale hakkındaki 457 ila 462, vedia hakkındaki 463 ila
482 nci maddelerinde;
4. Alameti farika, ihtira beratı ve telif hakkına mütaallik mevzuatta;
5. Bu kanunun 135 inci maddesinde yazılı ticarete mahsus yerler hakkındaki
hususi hükümlerde;
6. Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarında; tanzim olunan hususlar-
dan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Şu kadar ki; her hangi bir ticari
işletmeyi ilgilendirmiyen havale, vedia ve telif hakkından doğan davalar bundan
müstesnadır.
Ticari davalarda dahi deliller ve bunların ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü
Kanunu hükümlerine tabidir.
(*) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca, bu Kanunun Dördüncü Kitabında yer alan
deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere
Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.
(*)Ek fıkra : (20.4.2004 t, 5136 sk. ile ek)
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Anahtar Kelimeler

Türk Ticaret Kanunu ,Türk Ticaret Kanunu nedir,Türk Ticaret Kanunu açıklaması,Türk Ticaret Kanunu konusu,Türk Ticaret Kanunu detayı,Türk Ticaret Kanunu ayrıntısı,Türk Ticaret Kanunu anlatimi, Türk Ticaret Kanunu indir,Türk Ticaret Kanunu yukle,Türk Ticaret Kanunu downloa,Türk Ticaret Kanunu İNDİR


Forum Atla:


İletişim | arniva.com.tr | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafifleştirilmiş Sürüm | RSS